Học từ vựng qua danh ngôn (no.56)

Học tiếng Anh 04/11/15, 10:09

Darkness (n) - /'dɑ:knis/: bóng tối Drive (v) – /draiv/: dồn, xua, đánh đuổi Light (n) - /lait/: ánh sáng Hate (n) - /heit/: sự căm thù, sự ghét bỏ Darkness cannot drive out darkness: only light can do ...

Bài hát: 25 Minutes

Học tiếng Anh 03/11/15, 22:22

Lời Ngoại 25 Minutes | Michael Learns To Rock 25 Minutes After some time I've finally made up my mind She is the girl and I really want to make her mine I'm searching everywhere to find her again to ...

Âm ‘R’ ư? Đã có cách!

Học tiếng Anh 03/11/15, 17:43

Một đặc trưng của tiếng Anh là âm /r/. Các bạn muốn nói tiếng Anh hay ư? Qua ‘cửa ải’ này nhé! Chúng ta cùng xem cách phát âm âm /r/. Để phát âm âm /r/ đầu ...

Từ vựng chủ đề: Giao thông

Học tiếng Anh 03/11/15, 14:14

Roadside /'roudsaid/ lề đường ring road /riɳ roud/ đường vành đai petrol station /'petrəl /'steiʃn/: trạm bơm xăng kerb /kə:b/ mép vỉa hè pedestrian crossing /pi'destriən 'krɔsiɳ/ vạch sang đường turning /'tə:niɳ/ chỗ rẽ, ngã rẽ fork/ T-junction /fɔ:k/ /'ti /'dʤʌɳkʃn/ ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.55)

Học tiếng Anh 03/11/15, 10:03

Skill (n) - /skil/: kỹ năng, sự khéo léo, kỹ xảo Unify (v) - /'ju:nifai/: hợp nhất, thống nhất Force (n) - /fɔ:s/: sức, lực, sức mạnh Experience (n) - /iks'piəriəns/: kinh nghiệm Intellect (n) - /'intilekt/: trí tuệ, sự ...

Bài tập Phát hiện lỗi sai

Học tiếng Anh 02/11/15, 16:15

Trong mỗi câu dưới đây có một lỗi sai, các bạn chọn câu trả lời theo A, B, C hoặc D: Three colleagues from China, who will be conducting research (A) in this country, needs(B) housing ...

Từ vựng chủ đề: Đồ dùng trong phòng tắm

Học tiếng Anh 02/11/15, 14:08

aftershave /'ɑ:ftəz ʃeiv/ nước bôi sau khi cạo râu comb /koum/ lược thẳng conditioner /kən'diʃnə/ dầu xả dental floss /'dentl floss/ chỉ nha khoa deodorant /di:'oudərənt/ chất khử mùi hairbrush /'heəbrʌʃ/ lược chùm mouthwash /mauθ wɔʃ/ nước xúc miệng nail file /neil ...

30 từ đi với giới từ IN

Học tiếng Anh 02/11/15, 11:29

Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OF, FOR, FROM và TO, ở bài này hãy cùng học 30 từ thông dụng đi với giới từ IN và một số ví dụ trong câu. Believe ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.54)

Học tiếng Anh 02/11/15, 10:37

Optimist  (n) - /'ɔptimist/: người lạc quan Ponder (v) - /'pɔndə/: suy xét, cân nhắc Pleasant (adj) -  /'pleznt/: vui sướng, dịu dàng, dễ chịu Kite (n) - /kait/: con diều Pessimist (n) - /'pesimist/: kẻ bi quan, kẻ ...

Phân biệt Salary, Wage và Income

Học tiếng Anh 01/11/15, 17:56

Salary, Wage và Income là ba danh từ đều có nghĩa là: lương, tiền lương, thu nhập. Nhưng giữa chúng có sự khác biệt đáng kể về cách sử dụng. Chúng ta hãy xem trong ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.53)

Học tiếng Anh 01/11/15, 09:05

Simply (adv) - /'simpli/: đơn giản Content (adj) - /'kɔntent/: bằng lòng, hài lòng Compete (v) - /kəm'pi:t/: ganh đua, cạnh tranh Respect (v) -  /riˈspekt/: kính trọng, khâm phục When you are content to be simply yourself and don’t compare ...

Các cụm từ về chủ đề Học tập

Học tiếng Anh 01/11/15, 08:39

Trong bài trước các bạn đã tìm hiểu về collocations thuộc chủ đề công việc (Work), hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các cách kết hợp từ trong chủ đề Học tập.  Meet admissions criteria: đáp ứng tiêu ...

85 tính từ mô tả người

Học tiếng Anh 01/11/15, 08:32

Active /'æktiv/ : Chủ động Afraid /ə'freɪd/ : Sợ hãi Alert  /ə'lə:t/ : Cảnh giác Angry /'æɳgri/ : Tức giận Bad /bæd/ : Xấu, tồi Beautiful /'bju:təful/ : Đẹp Big /big/: To, béo Blackguardly /'blægɑ:dli/ : Đểu cáng, đê tiện Bored /bɔːrd/ : ...

Thành ngữ theo chủ đề

Học tiếng Anh 31/10/15, 17:17

Những thành ngữ dùng để diễn đạt một ý nghĩa nào đó. Thành ngữ thường được dùng đến, đặc biệt trong văn nói. Hôm nay chúng ta cùng xem một số thành ngữ thông dụng ...

Bài hát: Lemon Tree

Học tiếng Anh 31/10/15, 16:11

Lời Ngoại Lemon Tree | Fool's Garden I'm sitting here in a boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time I got nothing to do I'm hanging around I'm waiting for you But nothing ever happens - ...

Từ vựng chủ đề: Làm vườn (Gardening)

Học tiếng Anh 31/10/15, 13:38

axe /æks/ cái rìu fork /fɔ:k/ cái chĩa làm vườn hoe /hou/ cái cuốc hose hoặc hosepipe /houz/ ống phun nước lawn mower /lɔ:n 'mouə/ máy cắt cỏ rake /reik/ cái cào cỏ secateurs /'sekətə:/ kéo cắt cây/cỏ shears /ʃiəs/ kéo cắt ...

Các cấu trúc câu so sánh

Giáo dục 30/10/15, 19:27

Trong bài học này, chúng ta sẽ học những cấu trúc câu so sánh phổ biến nhất. 1. So sánh bằng So sánh bằng chỉ ra 2 thực thể chính xác giống nhau (bằng nhau hoặc như ...