Patience (n) – /ˈpeɪʃ(ə)ns/: sự kiên nhẫn, nhẫn nại.

Perseverance (n) – /pəːsɪˈvɪər(ə)ns/: tính bền bỉ, tính kiên trì

Magical (adj) – /ˈmadʒɪk(ə)l/: ma thuật, phép thuật, thần thông

Effect (n) – /ɪˈfɛkt/ : tác dụng, kết quả, hiệu quả, hiệu lực

Disappear (v) – /dɪsəˈpɪə/: biến mất

Obstacle (n) – /ˈɒbstək(ə)l/: khó khăn, trở ngại

Vanish (v) – /ˈvanɪʃ/: bốc hơi, biến mất, tiêu tan

Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish – John Quincy Adams

Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động thần kỳ khiến trước nó, những khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

 

Từ Khóa: