Angel  (n) – /ˈeɪndʒl/ : thiên thần, thiên sứ

Wing (n) – /wɪŋ/: cánh

Embrace (v) – /ɪmˈbreɪs/: ôm chặt, ghì chặt

Fly (v) – /flʌɪ/: bay

We are all angles with one wing, and we must embrace each other to learn to fly

Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay – Khuyết danh

Từ Khóa: