Nguồn gốc câu thành ngữ “Con kiến mà kiện củ khoai”

Nguồn gốc câu thành ngữ “Con kiến mà kiện củ khoai”

Ngày nay, câu thành ngữ “Con kiến mà kiện củ khoai" thường được dùng để chỉ tình cảnh kiện tụng vô ích, trong đó bên đi kiện là những người dân thường thấp cổ bé họng, còn kẻ bị kiện thì giàu có, quyền thế. ...

Khổng Tử biết mệnh Trời, dự ngôn chính xác vô cùng

Khổng Tử biết mệnh Trời, dự ngôn chính xác vô cùng

Khổng Tử nói: "Ta mười lăm tuổi để ý chí vào việc học... năm mươi tuổi biết mệnh Trời..." Trong lịch sử còn ghi chép lại vài câu chuyện cho thấy khả năng ‘tri Thiên mệnh’, dự đoán tương lai chính xác vô cùng của ...

Người tín Phật như thế nào thì chiêu mời hoạ, phúc?

Người tín Phật như thế nào thì chiêu mời hoạ, phúc?

Có câu cổ ngữ rằng: “Họa phúc không có lối, con người tự chiêu mời” (Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu). Chiêu mời cát tường hay tai họa, hoàn toàn xem con người khởi tâm động niệm gì. Hủy hoại tượng Phật, cả gia đình ...

Hôn nhân do đời trước đã định

Hôn nhân do đời trước đã định

Vào triều đại nhà Đường, ở huyện Hoằng Nông có một quan huyện họ Lý. Ông có một người con gái đến tuổi xuất giá, định gả cho Lư Sinh. Lư Sinh có thân hình cao lớn với ria mép dài, phong nhã hơn người. ...

Tổ tiên cự tuyệt tà dâm, con cháu hưởng phúc

Tổ tiên cự tuyệt tà dâm, con cháu hưởng phúc

Nhân quả hữu báo, tích đức hành thiện phải chăng là điều không thực? Từ chối tà dâm được và mất những gì? Sau đây là một câu chuyện có thật được ghi chép trong lịch sử. Tổ tiên tích đức, con cháu được ...

Cái chết của Bàng Thống: Ý trời không thể trái

Cái chết của Bàng Thống: Ý trời không thể trái

Đương thời có câu vè: "Ngọa Long, Phượng Sồ, được một trong hai, có thể an thiên hạ". Lưu Bị đã có được cả hai bậc quân sư kỳ tài, tiếc rằng Bàng Thống không nghe lời cảnh báo của Khổng Minh, cuối cùng chết ...

Đại sư xem tướng mặt đầu tiên được ghi vào chính sử

Đại sư xem tướng mặt đầu tiên được ghi vào chính sử

Bà là đại sư xem tướng mặt đầu tiên được ghi vào chính sử trong lịch sử các triều đại Trung Quốc, được gọi là bà tổ tướng thuật. Thuật xem tướng của bà sánh ngang với Viên Thiên Cang. Bà đã từng tiên tri triều ...