Phật độ ta chăng? Độ nàng chăng?

Phật độ ta chăng? Độ nàng chăng?

Xưa có vị Lạt Ma, vì sợ ái tình làm vấy bẩn thiền môn mà thấy lòng hổ thẹn: “Thế gian sao vẹn đôi đường nhỉ, chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng?”. Nay lại có hoà thượng, vì quyến luyến giai nhân mà than ...

Thế nào là ‘người nhân đức không có kẻ thù’?

Thế nào là ‘người nhân đức không có kẻ thù’?

“Ông ấy có nhân nghĩa, ta chỉ có của cải. Đất đai không thể sánh với đức hạnh được, của cải không thể sánh với nhân nghĩa được. Đây chính là người mà ta nên tôn kính, học tập”. Ngụy Văn Hầu là một trong Thất ...

Trí tuệ nhân sinh người xưa: Tĩnh tâm và sợ Trời

Trí tuệ nhân sinh người xưa: Tĩnh tâm và sợ Trời

Con người sống ở thế gian, không thể muốn gì làm nấy, nên tuân theo "đạo lý" của Trời đất, người không phóng túng dục vọng của bản thân, thuận theo Thiên lý thì nội tâm nhất định yên ổn vui vẻ. Trong sách “Thân ...

Huyền Tông phó thác tìm hồn phách Dương Quý Phi

Huyền Tông phó thác tìm hồn phách Dương Quý Phi

Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại, là phi tần được Huyền Tông sủng ái. Sau khi nàng qua đời, Huyền Tông vì quá thương nhớ đã thỉnh cầu Đạo sĩ tìm hồn phách Quý Phi. Lên trời ...