Tên gọi của bạn có nguồn gốc, ý nghĩa ra sao? (P.1)

Tên gọi của bạn có nguồn gốc, ý nghĩa ra sao? (P.1)

Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời đều có một cái tên. Cái tên là dấu ấn của cá nhân, gia đình, dòng họ, quê hương, xã hội và cả những ước vọng của người đặt tên gửi gắm vào trong ấy. Hiểu được ...

Đạo sỹ phân thân hiển lộ Thần tích

Đạo sỹ phân thân hiển lộ Thần tích

Trong những người tu Đạo trong quá khứ, rất nhiều đạo sỹ có thể cùng lúc xuất hiện ở những nơi khác nhau. Đây chính là một loại thần thông gọi là phép phân thân. Câu chuyện về đạo sỹ Lý Sơn Nhân dưới đây ...

Truyền kỳ về sư tổ Thiền tông Bồ Đề Đạt Ma

Truyền kỳ về sư tổ Thiền tông Bồ Đề Đạt Ma

Tổ sư Thiền tông Bồ Đề Đạt Ma vốn thuộc dòng tộc Bà La Môn ở nước Nam Thiên Trúc. Ngài có trí huệ phi phàm, sáng suốt thông tỏ, ngộ tính rất cao, cả đời chuyên chú tu luyện Phật Pháp đại thừa. Năm ...