Người biết giữ lễ, thủ đức ắt sẽ được phúc báo

Người biết giữ lễ, thủ đức ắt sẽ được phúc báo

Người xưa từng nói: “Vi thiện giả thiên báo dĩ phúc, vi ác giả thiên báo dĩ hoạ" (Người hành thiện trời ban phúc báo, kẻ hành ác trời giáng tai ương). Đạo trời vô tư không thiên vị bất kỳ ai, thường dõi theo ...