Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau của những từ có cách phát âm tương đồng dưới đây:

Lightening và Lightning

Lightening /ˈlaɪtnɪŋ/ (n) – Sét

Lightning /’laitniɳ/ (n) – Tia chớp

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn)

Populace & Populous

Populace /´pɔpjuləs/ (n) – Công chúng, quần chúng
Populous /ˈpɒpyələs/ (adj) – đông dân

Profit & Prophet

Profit /ˈprɒfɪt/ (n) Lợi nhuận
Prophet /ˈprɒfɪt/ (n) Giáo đồ, nhà tiên tri

(Theo homophones/blogspot)

Từ Khóa: