Những mẫu câu dưới đây được chia theo cách nói thân mật và trang trọng sẽ giúp người học áp dụng phù hợp trong hoàn cảnh thực tế.

Summing up Cách tổng kết vấn đề
Informal Cách dùng thân mật
I nearly forgot…! Tôi gần như quên hết…!
Less Formal Cách dùng thông thường
While I remember, … Tôi nhớ,…
To summarize, … Tổng kết lại là, tóm lại là
To sum up, … Tổng kết lại là, tóm lại là
To put it in a nutshell, (then) … Tổng kết lại là, (sau đó)…
 The point I’m making is … Ý tôi là…
The basic question is … Câu hỏi cơ bản là…
So what it comes down to is … Vì thế nó phụ thuộc vào…
So what I’m saying is … Do đó điều tôi đang nói là…
Just to change the subject … Đổi chủ đề về…
Incidentally … Tiện thể…
In other words … Nói cách khác…
In a word … Ngắn gọn là…
I think we ought to move on to… Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục với…
I know what I meant to tell you… Điều tôi muốn nói với bạn là…
I know what I meant to ask you… Điều tôi muốn hỏi bạn là…
Giving time to think Trì hoãn thời gian để suy nghĩ
Informal Cách dùng thân mật
It’s on the tip of my tongue… Tôi nhớ ra đến nơi rồi.
What’s it called …? …được gọi là gì nhỉ?
Now what was the word…? Đó là từ nào nhỉ…?
Just let me think about this a moment! Để tôi nghĩ về điều này một chút nhé!
 Just let me get this right! Để tôi nhớ xem nó là gì nào!
I’ve nearly got it! Sort of… Tôi vừa mới chợt nhớ ra nó! Đại loại là…
Less Formal Cách dùng thông thường
You see … Bạn thấy đấy…
You know … Bạn biết đấy…
What is he called…? Anh ấy gọi…là gì nhỉ?
Let me see … Đợi tôi lát…
Just a moment … Chỉ một lát thôi…
How shall I put it …? Tôi nên nói nó như thế nào nhỉ…?
How can I put this…? Tôi có thể nói nó như thế nào nhỉ…?
Formal Cách dùng trịnh trọng
May I think about that for a moment? Tôi có thể nghĩ về điều đó  một lúc được không?
Taking up a point Quan tâm tới quan điểm của ai đó
Informal Cách dùng thân mật
Sorry to butt in, but did I hear you say…? Xin lỗi ngắt lời, nhưng tôi đã nghe bạn nói… phải không nhỉ?
Less Formal Cách dùng thông thường
You mentioned … just now. Bạn đã đề cập đến…
What a coincidence! … Thật là trùng hợp!…
To go back to what you were saying about … Quay lại vấn đề mà bạn nói về…
Talking of … Hãy nói về…
Surprising you should say so, because … Thật là ngạc nhiên ban đã nói vậy, bởi vì…
Strange you should say that … Thật lạ là bạn đã nói rằng…
Sorry to interrupt, but … Xin lỗi ngắt lời bạn, nhưng…
It’s interesting you should say so, because … Thật là vui khi bạn nói vậy, vì…
That reminds me of… Điều đó gợi nhớ tôi về…
Formal Cách dùng trịnh trọng
To take up your point … Nói về quan điểm của bạn…
If I may refer back to … Liệu tôi có thể đề cập lại tới…
If I may just go back for a moment to … Liệu tôi có thể trở lại vấn đề…

Thuần Thanh

Xem thêm: