1. account holder: chủ tài khoản
 2. active/ brisk demand: lượng cầu nhiều
 3. administrative cost: chi phí quản lý
 4. affiliated/ Subsidiary company: công ty con
 5. agent: đại lý, đại diện
 6. average annual growth: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
 7. capital accumulation: sự tích luỹ tư bản
 8. central Bank: ngân hàng trung ương
 9. circulation and distribution of commodity: lưu thông phân phối hàng hoá
 10. confiscation: tịch thu
 11. conversion: chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
 12. co-operative: hợp tác xã
 13. customs barrier: hàng rào thuế quan
 14. depreciation: khấu hao
 15. depression: tình trạng đình đốn
 16. distribution of income : phân phối thu nhập
 17. downturn: thời kỳ suy thoái
 18. dumping: bán phá giá
 19. earnest money: tiền đặt cọc
 20. economic blockade: bao vây kinh tế
 21. economic cooperation: hợp tác ktế
 22. effective demand : nhu cầu thực tế
 23. effective longer-run solution: giải pháp lâu dài hữu hiệu
 24. embargo: cấm vận
 25. excess amount: tiền thừa
 26. finance minister: bộ trưởng tài chính
 27. financial crisis: khủng hoảng tài chính
 28. financial market: thị trường tài chính
 29. financial policies: chính sách tài chính
 30. financial year: tài khoán
 31. fixed capital: vốn cố định
 32. foreign currency: ngoại tệ
 33. Gross Domestic Product (GDP): tổng sản phẩm quốc nội
 34. Gross National Product (GNP): Tổng sản phẩm quốc dân
 35. guarantee: bảo hành
 36. hoard/hoarder: tích trữ/ người tích trữ
 37. holding company: công ty mẹ
 38. home/foreign market: thị trường trong nước/ ngoài nước
 39. indicator of economic welfare: chỉ tiêu phúc lợi ktế
 40. inflation: sự lạm phát
 41. instalment: phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
 42. insurance: bảo hiểm
 43. interest: tiền lãi
 44. International economic aid: viện trợ Kinh tế quốc tế
 45. invoice: hoá đơn
 46. joint stock company: công ty cổ phần
 47. joint venture: công ty liên doanh
 48. liability: khoản nợ, trách nhiệm
 49. macro-economic: kinh tế vĩ mô
 50. managerial skill: kỹ năng quản lý
 51. market economy: kinh tế thị trường
 52. micro-economic: kinh tế vi mô
 53. mode of payment: phuơng thức thanh toán
 54. moderate price: giá cả phải chăng
 55. monetary activities: hoạt động tiền tệ
 56. mortgage: cầm cố , thế nợ
 57. national economy: kinh tế quốc dân
 58. national firms: các công ty quốc gia
 59. non-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 60. non-profit: phi lợi nhuận
 61. obtain cash: rút tiền mặt
 62. offset: sự bù đáp thiệt hại
 63. on behalf: nhân danh
 64. open cheque: séc mở
 65. operating cost: chi phí hoạt động
 66. originator: người khởi đầu
 67. outgoing: khoản chi tiêu
 68. payment in arrear: trả tiền chậm
 69. per capita income: thu nhập bình quân đầu người
 70. planned economy: kinh tế kế hoạch
 71. potential demand: nhu cầu tiềm tàng
 72. preferential duties: thuế ưu đãi
 73. price-boom: việc giá cả tăng vọt
 74. purchasing power: sức mua
 75. rate of economic growth: tốc độ tăng trưởng ktế
 76. real national income: thu nhập quốc dân thực tế
 77. recession: tình trạng suy thoái
 78. regulation: sự điều tiết
 79. remittance: sự chuyển tiền
 80. remitter: người chuyển tiền
 81. remote banking: dịch vụ ngân hàng từ xa
 82. retailer: người bán lẻ
 83. revenue: thu nhập
 84. security courier services: dịch vụ vận chuyển bảo đảm
 85. settle: thanh toán
 86. share: cổ phần
 87. shareholder: cổ đông
 88. sole agent: đại lý độc quyền
 89. speculation/ speculator: đầu cơ/ người đầu cơ
 90. supply and demand: cung và cầu
 91. surplus: thặng dư
 92. the openness of the economy: sự mở cửa của nền ktế
 93. transfer: chuyển khoản
 94. transnational corporations: Các công ty siêu quốc gia
 95. treasurer: thủ quỹ  
 96. turnover: doanh số, doanh thu
 97. withdraw: rút tiền ra
 98. current account: tài khoản vãng lai
 99. expiry date: ngày hết hạn
 100. voucher: biên lai, chứng từ

Yến Nga (Tổng hợp)