Miracle (n) – /’mirəkl/: phép màu, kỳ diệu

Happen (v) –  /’hæpən/: xảy đến, xảy ra, ngẫu nhiên xảy ra

Give (v) – /giv/: cho, tặng, ban

Possess (v) – /pə’zes/: có, sở hữu, chiếm hữu

This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess – Rainer Maria Rilke

Điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. – Rainer Maria Rilke

Từ Khóa: