Thing (n) -/θiɳ/: điều, đồ vật, món

Teach (v) – /ti:tʃ/: dạy, dạy học, dạy dỗ

Compassion (n) – /kəm’pæʃn/: sự từ bi, lòng thương, lòng trắc ẩn

Great (adj) /greit/ – vĩ đại, to lớn

I have just three things to teach: simplicity, patience, compassion. These three are your greatest treasures – Lao Tzu

Tôi chỉ có ba điều để dạy: đơn giản, kiên nhẫn và từ bi. Đó là ba kho báu lớn nhất của bạn – Lão Tử

Từ Khóa: