Khi loạn, mong sao được chữ an
Lúc bình, ước hưởng thú chơi nhàn
Cơm ăn, áo mặc quanh năm đủ
Bầu rượu, túi thơ suốt tháng tràn

Khi loạn, mong sao được chữ an, lúc bình, ước hưởng thú chơi nhàn (Ảnh: pinosy.com)

Tham vọng thường làm tâm bất ổn
Gian tà dễ khiến dạ không an
Cuộc đời thuận nghịch do mình định
Biết đủ thường vui, cổ nhân bàn.

Cuộc đời thuận nghịch do mình định, biết đủ thường vui, cổ nhân bàn. (Ảnh: pinosy.com)

Hoàng Văn Cờ