‘Over’ có nghĩa “quá”, “ở trên”giới hạn của một điều gì đó. Muốn diễn tả một sự vật, hành động nào đó thái quá, chỉ cần thêm tiền tố over vào trước từ chính. Dưới đây là một số từ vựng quen thuộc với over.

Overbalance (n) – /ˌəʊ.vəˈbæl.əns/: mất thăng bằng

Overburdened (adj) – /ˌoʊ.vərˈbɜr.dənd/: quá nặng, quá sức

Overconfident (adj) – /ˌoʊ.vərˈkɑːn.fə.dənt/: quá tự tin

Overdo (v) – /ˌoʊ.vɚˈduː/: làm việc gì đó quá sức

Overflow (v) – /ˌoʊ.vɚˈfloʊ/: tràn ra

Overindulge (v) – /ˌoʊ.vɚ.ɪnˈdʌldʒ/: quá chiều chuộng

Overjoyed (adj) – /ˌoʊ.vɚ.ɪnˈdʌldʒ/: quá vui vẻ, quá hạnh phúc

Overload (v) – /ˌoʊ.vɚˈloʊd/: quá tải

Overpaid (v) – /ˌoʊ.vɚˈpeɪd/: trả quá nhiều, thù lao quá cao

Overproduce (v) – /ˌoʊ.vɚ.prəˈduːs/: sản xuất quá thừa

Overqualified (adj) – /ˌəʊ.vəˈkwɒl.ɪ.faɪd/: thừa tiêu chuẩn

Overrate (v) – /ˌəʊ.vəˈreɪt/: đánh giá quá cao

Overreact (v) – /ˌoʊ.vɚ.riˈækt/: phản ứng thái quá

Oversleep (v) – /ˌoʊ.vɚˈsliːp/: ngủ quá nhiều

Overstate (v) – /ˌoʊ.vɚˈloʊd/: nói quá, phóng đại

Overthink (v) – /ˌəʊ.vəˈθɪŋk/: cân nhắc quá kĩ (theo chiều hướng không cần thiết)

Overtime (n) – /ˈəʊ.və.taɪm/: quá thời gian

Overturn (v) – /ˌoʊ.vɚˈtɝːn/: sự lật đổ, đảo lộn

Overweight (adj) – /ˌəʊ.vəˈweɪt/: thừa cân

Overwork (v) – /ˌoʊ.vɚˈwɝːk/: làm việc quá sức

Ví dụ:

You have overchagred me. The price of these shoes are 300.000Đ, not 400.000Đ.
Bạn bán đắt cho tôi rồi. Giá đôi giày này là 300.000 đồng không phải 400.000Đ.

This cat is so fat. He always overeats.
Con mèo này béo quá. Nó thường ăn quá nhiều.

She looks very tierd. She overworked last week.
Cô ấy trông rất mệt mỏi. Tuần trước cô ấy đã làm việc quá sức.

Thuần Thanh

Xem thêm