Friend (n)- /frend/: bạn

Believe (v)- /bi’li:v/: tin, tin tưởng

Cease (v)- /si:s/: ngừng, dừng lại

Yourself (pro)- /jɔ:’self/: bản thân, tự mình

 

A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself – Unknow
Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình – Khuyết danh

Từ Khóa: