Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng

1. Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu: I              tôi, ta                              - Chỉ người nói số ít. We          chúng tôi, chúng ...

35 từ đi với giới từ FOR

35 từ đi với giới từ FOR

Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OF và FROM, ở bài này hãy cùng xem 35 từ thông dụng đi với giới từ FOR và một số ví dụ ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.48)

Học từ vựng qua danh ngôn (no.48)

Thing (n) -/θiɳ/: điều, đồ vật, món Teach (v) - /ti:tʃ/: dạy, dạy học, dạy dỗ Compassion (n) - /kəm'pæʃn/: sự từ bi, lòng thương, lòng trắc ẩn Great (adj) /greit/ - vĩ đại, to lớn I have just ...

Từ vựng chủ đề: Nguyên vật liệu

Từ vựng chủ đề: Nguyên vật liệu

Charcoal /'tʃɑ:koul/ than củi Coal /koul/ than đá Gas /gæs/ ga Oil /ɔil/ dầu Paraffin /'pærəfin/ paraffin Petrol /'petrəl/ xăng Asbestos /æz'bestɔs/ mi-ăng Ash /æʃ/ tro Cardboard /'kɑ:dbɔ:d/ giấy bồi Clay /klei/ đất sét Fiberglass /'faibə glɑ:s/ sợi thủy tinh Mud /mʌd/ bùn Paper /'peipə/ giấy Rubber /'rʌbə/ ...

Phân biệt photo, image và picture

Phân biệt photo, image và picture

Chúng ta vẫn biết photo, image và picture đều mang nghĩa chung là hình ảnh, nhưng sự khác biệt giữa chúng là gì? Các bạn cùng xem trong bài học phân biệt dưới đây nhé! Photo Danh từ: ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.47)

Học từ vựng qua danh ngôn (no.47)

Get (v) - /get/: được, có được, gặt hái Achieve (v) - /ə'tʃi:v/: đạt được, dành được Goal (n) - /goul/: mục tiêu Become (v) -  /bi'kʌm/: trở thành, trở nên What you get by achieving your goals, is ...

Từ vựng chủ đề: Giặt là

Từ vựng chủ đề: Giặt là

Chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng về chủ đề Giặt là, cũng như các ký hiệu cần biết trong các hình ảnh sau nhé! (Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.45)

Học từ vựng qua danh ngôn (no.45)

Develop (v) - /dɪˈvɛləp/: phát triển, nuôi dưỡng Failure (n) - /ˈfeɪljə/: sự thất bại Discouragement (n) - /dɪsˈkʌrɪdʒm(ə)nt/: sự chán nản, sự nản chí, sự can ngăn Stone (n) - /stəʊn/: hòn đá Develop success from failures. Discouragement ...

Phân biệt pain, hurt và ache

Phân biệt pain, hurt và ache

PAIN (n-v) Thường dùng làm danh từ, chỉ sự đau đớn (thể xác), sự đau khổ (tâm hồn), thường là những cái đau rất khó chịu không thể bỏ qua được. Ví dụ: Yesterday I suddenly felt ...