Get (v) – /get/: được, có được, gặt hái

Achieve (v) – /ə’tʃi:v/: đạt được, dành được

Goal (n) – /goul/: mục tiêu

Become (v) –  /bi’kʌm/: trở thành, trở nên

What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals – ZIG ZIGLAR

Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con người bạn trở thành khi đạt được mục tiêu

Từ Khóa: