Chúng ta vẫn biết photo, image picture đều mang nghĩa chung là hình ảnh, nhưng sự khác biệt giữa chúng là gì? Các bạn cùng xem trong bài học phân biệt dưới đây nhé!

Photo

Danh từ: Viết tắt của photograph. Ý nghĩa: hình ảnh do máy chụp hình ghi lại.

Ví dụ:

On this vacation, I have many photographs taken on the mountain

Trong kỳ nghỉ này tôi có rất nhiều hình được chụp ở trên núi

Động từ: to photograph. Ý nghĩa: Chụp ảnh

Ví dụ:

He is the one who photographed the wedding.

Anh ấy là người đã chụp ảnh đám cưới.

Picture

Danh từ là hình ảnh hoặc bức họa. Thông thường, photograph chỉ hình ảnh trung thực do máy ảnh ghi lại; còn picture có nghĩa rộng hơn, nói về bức tranh do họa sĩ vẽ.

Ví dụ:

Trường hợp picture và photo có thể cùng dùng với ý nghĩa “hình ảnh”:

Would you mind taking a photo/picture of me?

Bạn có thể chụp giúp em một bức ảnh được không?

Would you like to see our wedding pictures/photos?

Bạn muốn coi hình đám cưới của chúng tôi không?

Picture (danh từ) dùng với các ý nghĩa sau:

Bức họa/bức tranh vẽ:

Can you paint for me a picture?

Bạn có thế vẽ cho tôi một bức chân dung được không?

Sự điển hình, sự hiện thân:

Ví dụ:

My mother is the picture of the traditional woman

Mẹ tôi là hiện thân của người phụ nữ truyền thống

Phim:

Ví dụ:

The movie won the Best Picture Award in 2014

Bộ phim được giải Phim Hay Nhất vào năm 2014

Picture (động từ) có nghĩa là mô tả, tưởng tượng

Ví dụ:

Can you picture my wonderfully beautiful house?

Bạn có thể tưởng tượng được ngôi nhà đẹp tuyệt vời của tớ không?

Image

Danh từ có ý nghĩa là hình ảnh, hình tượng, tưởng tượng, ấn tượng, cảnh tượng

Ví dụ:

The image of professional staff at the company makes a nice impression on clients.

Hình ảnh về đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của công ty tạo ra ấn tượng đẹp đối với khách hàng.

Động từ có ý nghĩa là: giống hệt.

Ví dụ:

The girl is the image of her mother.

Cô gái giống hệt mẹ mình.

Tóm lại:

Photo chỉ bức hình hay ảnh do máy hình hay máy ảnh chụp.

Picture chỉ chung tấm hình hay bức tranh vẽ.

Image chỉ ấn tượng hay hình ảnh trong đầu hay ký ức về một hình ảnh có trong quá khứ.

Bài tập

Chọn và điền dạng đúng của photo/photograph, picture hoặc image vào chỗ trống:

  1. The …….. of the trees in the lake made a lovely picture.
  2. He had the …….. hung above his bookshelf.
  3. The actress refused to be …….. for the article.
  4. Her style is the …….. of teenagers.
  5. The tree in the story symbolizes an …….. of growth

Đáp án:

  1. image
  2. picture
  3. photographed
  4. picture
  5. image

Yến Nga