Develop (v) – /dɪˈvɛləp/: phát triển, nuôi dưỡng
Failure (n) – /ˈfeɪljə/: sự thất bại
Discouragement (n) – /dɪsˈkʌrɪdʒm(ə)nt/: sự chán nản, sự nản chí, sự can ngăn
Stone (n) – /stəʊn/: hòn đá

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success – Dale Carnegie

Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công – Dale Carnegie

Từ Khóa: