Coward (n)  -/’kauəd/- kẻ hèn nhát, nhát gan.

Scared (adj) – /skeəd/- sợ hãi

Quit (v) – /kwit/ – bỏ cuộc, từ bỏ, ra khỏi

Hero (n) – /’hiərou/ – anh hùng

A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on. 

Kẻ hèn nhát khiếp sợ và bỏ cuộc. Vị anh hùng sợ nhưng vẫn tiếp tục. – Khuyết danh