Đều có nghĩa là nghe, vậy chúng có gì giống và khác nhau? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

– Điểm khác nhau nổi bật nhất giữa “hear” và “listen”chính là: “hear” nhấn mạnh vào sự kiện xảy ra, nó khiến bạn tiếp thụ một cách tự nhiên qua việc nghe, “listen” nhấn mạnh vào hành động nghe một cách có chủ ý.

Ví dụ:

I suddenly heard a noise behind the wall.

Tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng ồn ở phía sau bức tường. (nhấn mạnh vào tiếng động đằng sau bức tường).

I listened to her very carefully and wrote down every her single word.

Tôi đã lắng nghe cô ấy rất kỹ lưỡng và viết ra từng từ một. (nhấn mạnh vào hành động nghe).

– Chúng có thể dùng thay thế nhau tuỳ thuộc vào việc bạn muốn nhấn mạnh tới sự kiện hay nhấn mạnh vào hành động nghe.

Ví dụ:

Did you hear the talk show on the radio at 10 p.m last night?

Cậu có nghe thấy chương trình nói chuyện trên radio lúc 10 giờ đêm qua không? (nhấn vào sự kiện chương trình nói chuyện)

Did you listen to the talk show on the radio at 10 p.m last night?

Cậu có nghe chương trình nói chuyện trên radio lúc 10 giờ đêm qua không? (nhấn mạnh vào hành động nghe sự kiện nói chuyện)

– Chúng ta thường không dùng “hear” trong câu tiếp diễn và thường đi với can. Nhưng chúng ta có thể dùng “listen” trong câu tiếp diễn.

Ví dụ:

I can hear her voice. The line is ok.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy. Đường truyền ổn.

Không dùng:

I am hearing her voice. The line is ok.

I’m listening to music.

Tôi đang nghe nhạc.

Chú ý: Không dùng “listen” với “to” trong khi đang giảng giải, hoặc không đi kèm theo sau tân ngữ. Chúng ta sẽ dùng “listen to” nếu sau đó là một tân ngữ.

Ví dụ:

Listen! I don’t want you to go out now. It’s too dangerous.

Nghe này! Tôi không muốn bạn ra ngoài bây giờ. Nó quá nguy hiểm.

Listen to me! I need you to help her.

Hãy nghe tôi này! Tôi cần cậu giúp cô ấy.

Thuần Thanh