Trong tiếng Anh có những cụm từ về hình thức và nghĩa gần giống nhau nên rất dễ khiến người học bối rối. Cùng thử sức qua 10 câu trắc nghiệm thú vị dưới đây nhé!

Chọn đáp án đúng để điền vào 10 trích dẫn từ những câu nói của người nổi tiếng sau:

1. I’ve met a lot of people who will literally speak slowly to me. People call me Joey all the time. I take it as a __________.” – Matt LeBlanc

A. complement

B. compliment

2. “Nobody gets between _______________.” – Sinead O’Connor

A. my microphone and I

B. me and my microphone

3. “I think that once you’ve had a few No. 1 in your career that you’ve kind of proven yourself, and I don’t feel the need to prove anything ________.” – Lady Gaga

A. anymore

B. any more

4. “Teenagers have more intense reading experiences because they’ve had _____ of them…. It’s like the first time you fall in love. You have a connection to that first person you fell in love with because it was so intense and unprecedented.” – John Green

A. less

B. fewer

5. “Music is the most powerful form of communication in the world. It brings us ____________. Even religion separates us, but a hit record unites us across religious beliefs, race, politics.” – Sean Combs

A. all together

B. altogether

Đáp án và giải thích

1. B

Compliment: lời khen ngợi

Complement: phần bù, phần bổ sung

2. B

“I” được dùng với các đại từ đóng vai trò là chủ ngữ trong câu như we, he, she, you và they. Ví dụ:

I am a student.

 “Me” được sử dụng với các đại từ đóng vai trò là tân ngữ trong câu như “us, him, her, you, them”. Ví dụ:

On my seventh birthday, my farther gave me a bike.

3. A

Sự khác nhau giữa hai từ này có thể được minh họa bằng một câu ví dụ: “I don’t buy books anymore because I don’t need any more books.”

Sự khác nhau về nghĩa của hai từ có thể được hiểu đơn giản rằng “anymore” là một trạng từ mang nghĩa  “any longer” (một chút nào nữa). Trong khi đó, “any more” có thể vừa là trạng từ vừa là tính từ, như trong câu “I don’t want any more pie” và “I don’t want any more.”

4. A

“Fewer” được dùng khi đi với danh từ chỉ người hoặc vật ở dạng số nhiều , ví dụ “houses, newspapers, dogs, students, children”, nghĩa là ít hơn.

“Less” được dùng với danh từ không đếm được hoặc không có dạng số nhiều, ví dụ “money, air, time, music, rain”, với nghĩa là ít hơn.

“Less” cũng được dùng với số đếm đứng một mình hoặc trong các trường hợp miêu tả về kích thước hay thời gian.

5. A

Altogether có nghĩa là toàn bộ (overall), nhìn chung (in general), hoàn toàn (complete)…

All together thường có nghĩa là everybody/everything together (tất cả mọi người / tất cả mọi thứ với nhau).

Thảo An