FANTASTIC WORDS (NHỮNG TỪ TUYỆT VỜI)

1. The most selfish one letter word – Từ 1 chữ cái ích kỷ nhất
“I”
Avoid it – Hãy tránh xa

2. The most satisfying two letter word – Từ 2 chữ cái hài lòng nhất
“We”
Use it – Hãy sử dụng

3. The most poisonous three letter word – Từ 3 chữ cái độc hại nhất
“Ego”
Kill it – Hãy xóa bỏ

4. The most used four letter word – Từ 4 chữ cái được dùng nhiều nhất
“Love”
Value it – Hãy trân trọng

5. The most pleasing five letter word – Từ 5 chữ cái dễ chịu nhất
“Smile”
Keep it – Hãy giữ lấy

6. The fastest spreading six letter word – Từ 6 chữ cái lan rộng nhanh nhất
“Rumour”
Ignore it – Hãy lờ nó đi

7. The hard working seven letter word – Từ 7 chữ cái siêng năng nhất
“Success”
Achieve it – Hãy đạt được

8. The most enviable eight letter word – Từ 8 chữ cái hay đố kỵ nhất
“Jealousy”
Distance it – Hãy tránh xa

9. The most powerful nine letter word – Từ 9 chữ cái quyền lực nhất
“Knowledge”
Acquire it – Hãy thu lấy

10. The most divine ten letter word – Từ 10 chữ cái thiêng liêng nhất
“Friendship”
Maintain it – Hãy nuôi dưỡng

Have Fun in life! – Hãy luôn vui sống!