Những khẩu lệnh dưới đây rất phổ biến nhưng không phải ai cũng biết tên gọi của chúng trong tiếng Anh. Chúng ta cùng học nhé!

Fall in! /fɑːl/ /ɪn/ — Tập hợp!

Attention! /əˈten.ʃən/ — Nghiêm!

At case! /ət/ /keɪs/ — Nghỉ!

Dismiss! /dɪˈsmɪs/ — Giải tán!

Eyes front! (Ready front!) /aɪz/ /frʌnt/ — Nhìn đằng trước, thẳng!

About face! (About turn!) /əˈbaʊt/ /feɪs/ — Đằng sau quay!

Right face! (Right turn!) /raɪt/ /feɪs/ — Bên phải quay!

Left face! (Left turn!) /left/ /feɪs/ — Bên trái quay!

Quick time, march! /kwɪk/ /taɪm/ /mɑːrtʃ/ — Bước đều, bước!

By twos, number! baɪ/ /tuːz/ /ˈnʌm.bər/ — Đếm 1, 2, đếm!

Ready! Set! Go! /ˈred.i/ /set/ /ɡoʊ/ — Vào vị trí! Sẵn sàng! Chạy

Thảo An