Cloud (n)- /klaʊd/ mây

Dark (adj)- /dɑːrk/: tối, tăm tối

Sun (n)- /sʌn/: mặt trời

Shine (v)- /ʃaɪn/: chiếu sáng, tỏa sáng

 

We all have bad days, but one thing is true; no cloud is so dark that the sun can’t shine through – Miranda Kerr

Chúng ta đều có những ngày xấu, nhưng có một sự thật là; không có đám mây nào quá tối đến mức mà mặt trời không thể xuyên qua

Từ Khóa: