Greatness (n) – /ˈɡreɪtnəs/: sự vĩ đại, sự to lớn

Simplicity (n) – /sɪmˈplɪsɪti/: sự giản dị, điều đơn giản

Goodness (n) – /ˈɡʊdnəs/: lòng tốt, sự tốt bụng.

Truth (n) – /truːθ/: sự thật, sự trung thực, chân lý

There is no greatness where there is no simplicity, goodness and truth  – Leo Tolstoy

Không có sự vĩ đại nào mà không có sự giản dị, lòng tốt và sự thật – Leo Tolstoy.