Những buổi chiều năm ấy
Cười tan dưới nắng vàng
Bây giờ ngồi ngẫm lại
Sao nỗi buồn mênh mang

Những buổi chiều năm ấy
Cười tan dưới nắng vàng (Ảnh: dkn.tv)

Cuộc đời ngắn ngủi quá
Biết đi đâu về đâu
Một khi đã lỡ bước
Chẳng thể nào quay đầu

Cuộc đời ngắn ngủi quá… (Ảnh: vantho.net)

Thân người đâu dễ được
Không tu luyện trở về
Trong luân hồi lục đạo
Bao giờ mới thoát mê

Nam Minh

Từ Khóa: