Know (v)- /noʊ/: biết, hiểu

Yourself (pron)- /jɔ:’self/: tự bạn, tự bản thân bạn

beginning (n)- /bɪˈɡɪn.ɪŋ/: sự khởi đầu, bắt đầu

Wisdom (n)- /ˈwɪz.dəm/: sự thông thái, sự khôn ngoan

 

Knowing yourself is the beginning of all wisdom ― Aristotle

Hiểu biết chính mình là khởi đầu của mọi sự thông thái.

Từ Khóa: