Impossible (adj) – /im’pɔsəbl/: không thể

Word (n)- /wə:d/: từ, lời nói

Say (v)- /sei/: nói

Possible (adj)- /’pɔsəbl/: có thể

 

Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’! – Audrey Hepburn – 

Không có điều gì là không thể, bản thân từ đó nói là “ tôi có thể”!

Từ Khóa: