Ride (v) – /raid/: cưỡi (ngựa), đi xe

Bicycle (n) – /’baisikl/: xe đạp

Balance (n) – /’bæləns/: sự thăng bằng, cân bằng

Keep (v) – /ki:p/: giữ, tuân theo

Move (v) – /mu:v/: chuyển động,  cử động, di chuyển

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving – Albert Einstein

Cuộc đời giống như khi đi một chiếc xe đạp. Để giữ cân bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển – Albert Einstein