Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 5: Câu chuyện Hoàng Hương và Khổng Dung

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Hoàng Hương và Khổng Dung và trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • hiếu thảo với cha mẹ: show fillial to parents /ʃəʊ fillial tuː ‘peərənts/
  • vào lúc mấy tuổi: at the age of /æt ði eɪʤ ɒv/
  • kính trọng người già: give priority to seniors /gɪv praɪˈɒrɪti tuːˈsiːnjəz/
  • được dành phần ưu tiên: (be) given the first turn /ˈgɪvn ðə fɜːst tɜːn/
  • để mà: so that /səʊ ðæt/
  • có cơ hội để làm gì: have a chance to V /hæv ə ʧɑːns tuː/
  • dành tình cảm yêu mến với ai: show one’s affection to /ʃəʊ wʌnz əˈfɛkʃ(ə)n tuː/

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

When Huang Xiang was nine years old, he prepared his father’s sleeping mat and bedding by warming it with his own body during the cold winter nights. It is what children should do to show filial piety to their parents. At the age of four, Kong Rong, the youngest in the family, knew the importance of giving priority to seniors. Because he was the youngest in the family, he was given the first turn to pick a pear to eat. He chose a small one so that his brothers could have a chance to eat the bigger pears. It is what younger brothers and sisters should do to show their affection to elder brothers and sisters.

Khi Hoàng Hương lên chín tuổi đã biết dùng hơi ấm cơ thể của mình để ủ ấm chăn chiếu vào mùa đông, sau đó mới mời cha lên giường đi ngủ. Hiếu thuận với cha mẹ, là bổn phận mà người làm con nên làm. Khổng Dung khi mới bốn tuổi đã biết khiêm nhường, cậu nhường quả lê to cho anh ăn, còn mình thì ăn quả nhỏ. Yêu mến anh là đạo lý mà người em nên hiểu từ khi còn nhỏ.

Câu chuyện: Câu chuyện Hoàng Hương và Khổng Dung

videoinfo__video2.dkn.tv||e4c35af21__

 

Câu hỏi thảo luận:

1. Why do we have to show filial piety and concern for our parents, brothers, and sisters? Do you practice filial piety yourself? If not, why?

Tại sao cần hiếu thuận với cha mẹ, yêu mến anh em? Bình thường các em làm như thế nào? Nếu làm không được, em cho rằng là nguyên nhân gì?

2. Confucius said: “Filial piety and brotherly love are the basics of benevolence.” Do you agree?

Khổng Tử nói: “Hiếu đễ dã giả, kỳ vi nhân chi bản hĩ!” Ý là nói hiếu thuận với cha mẹ, yêu mến anh em là cái gốc của mọi lòng nhân ái, em nhìn nhận thế nào?

Theo Chánh Kiến