“Fix”, “repair” và “mend” đều có nghĩa là sửa chữa và chúng có thể dùng thay thế nhau. Tuy nhiên giữa chúng có một chút khác biệt. Chúng ta cùng tìm hiểu để có thể dùng tiếng Anh thật chuẩn nhé.

Fix – /fɪks/: được dùng trong tình huống thông thường, chung chung, có tính toàn diện.

Ví dụ :

This bike was broken and it needs to be fixed.

Cái xe đạp này bị hỏng, nó cần được sửa.

Repair – /rɪˈper/: dùng khi một phần nào đó của một vật hoặc hệ thống cần được sửa chữa.

Ví dụ:

This bike was broken. Its chain needs to be repaired.

Cái xe đạp này bị hỏng. Xích của nó cần được sửa.

Mend – /mend/: thường được sử dụng để diễn tả sự sửa chữa trên những chất liệu mềm, những vật liệu hữu cơ dễ sửa chữa hoặc những sự vật hiện tượng mang tính tinh thần.

Ví dụ :

My daughter tore my shirt. I have to mend it.

Con gái tôi xé cái áo của tôi. Tôi phải sửa nó.

Her heart was broken. I should be the man to mend it.

Trái tim của cô ấy đã tan vỡ. Tôi nên là người chữa lành cho nó.

Một cách đơn giản, fix dùng để chỉ việc sửa chữa chung, thông thường, repair dùng trong trường hợp bạn muốn mô tả việc sửa chữa chi tiết hơn, còn mend dùng cho những việc sửa chữa đơn giản không dùng sức nhiều như trên các vật liệu mềm, vật hữu cơ hoặc yếu tố tinh thần. Tuy nhiên chúng hầu như đều có thể dùng thay thế nhau.

Thuần Thanh