Dưới đây là hai dạng bài tập thường gặp trong đề thi Toeic, các bạn cùng làm nhé:

Bài 1

BAITAP3

Bài 2

Bai tap

Đáp án

Bài 1: 1.C;  2.C; 3.C; 4.A; 5.B; 6.A

Bài 2: 1.c, 2.d, 3.d, 4.b, 5.d, 6.c

Từ Khóa: