Tháng mười lúa chín bên sông
Nước lui phấp phỏng, ngõ bồng con thơ
Tháng mười hồn lẻ buông tơ
Giăng giăng sương lạnh báo mùa heo may

Người buồn chai có men cay
Sông dài nên lắm bến này bờ kia
Đa đoan nên phải hẹn thề
Vướng duyên nên nỗi kẻ về người đi

(Ảnh: vantho.net)

Thôi đừng tiếc nuối làm chi
Vầng trăng đã khuất bên kia nữa rồi
Bao nhiêu lá chắn cuộc đời
Mình sang một Chạp cho người Giêng Hai

Tôi ngồi đếm ngón tay tôi
Để cho đã mấy tháng mười đi qua

(Ảnh: vozForums)

Duy Thông

Từ Khóa: