Cùng khám phá ý nghĩa thú vị đằng sau chữ “Woman” nhé. Bạn cũng có thể tìm ra định nghĩa cho riêng mình.

W – wonderful /ˈwʌn.də.fəl/: tuyệt vời

O – outstanding /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/: xuất sắc

M – marvellous /ˈmɑːr.vəl.əs/: phi thường

A – active /ˈæk.tɪv/: tích cực

N – nice /naɪs/: chu đáo

Viên Dung