Hai động từ “Take” và “Get” có ý nghĩa gần giống nhau trong tiếng Anh, đều nói về việc hành động ‘lấy’. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân biệt chúng và thực hành ở phần bài tập cuối bài nhé.

Trong từ điển Oxford, “Take” có đến 42 nghĩa, còn từ “Get” cũng không kém cạnh, với 27 nghĩa. Ngoài ra, hai từ này còn có khá nhiều thành ngữ (idioms) và cụm động từ (phrasal verbs) đi cùng.

1. Take

“Take” có thể hiểu là lấy được, cầm, chuyển (carry, move) cái đó từ vị trí này đến vị trí khác.

“Take” được sử dụng khi hành động được thực hiện bởi chủ thể/ chủ ngữ.

Ví dụ:

Tom takes an English book. (Tom tự lấy quyển sách đó, không phải do ai đưa)

Tom lấy một quyển sách tiếng Anh.

Do đó, “take” thể hiện hành động chủ động.

Ví dụ:

I take a shower.

Tôi đi tắm.

2. Get

“Get” có thể hiểu là nhận được (receive, obtain).

“Get” được sử dụng khi không có hành động gì từ chủ thể/ chủ ngữ.

Ví dụ:

Tom gets an English book.

Tom nhận một quyển sách tiếng Anh. (Nghĩa là, người khác đưa cho Tom quyển sách, Tom không thực hiện hành động đó.)

She got a new job.

Cô ấy đã có một công việc mới.

Do đó, “get” thể hiện hành động bị động.

Ví dụ:

I get you.

Mình hiểu ý bạn rồi.

Bài tập: Điền dạng đúng của take/get vào những ô trống.

 1. A boy_______us to our room.
 2. This room_______very little sunshine.
 3. I forgot to_______my bag with me when I got off the bus.
 4. What did you_______for your birthday?
 5. Did you manage to_______tickets for the concert?
 6. All she_______was her passport and driving licence.

Đáp án:

 1. took  
 2. gets
 3. take
 4. get
 5. get
 6. had taken

Ngọc Lan tổng hợp

Xem thêm: