Baggage allowance /’bædidʤ  ə’lauəns/ hạn mức hành lý miễn phí

Carry-on /’kæri on/ hành lý xách tay

Customs /’kʌstəmz/ hải quan

Fragile /’frædʤail/ đồ dễ vỡ

Long-haul flight /lɔɳ hɔ:l flight/ chuyến bay dài

Immigration /,imi’greiʃn/ xuất nhập cảnh

Security checkpoint /si’kjuəriti tʃek pɔint/ trạm kiểm soát an ninh

Arrival and departure monitor /ə’raivəl ænd di’pɑ:tʃə r ‘mɔnitə/ màn hình hiển thị giờ đến và khởi hành

Arrival halls /ə’raivəl hɔ:ls/ sảnh đến

Baggage claim /’bædidʤ kleim/ khu nhận hành lý ký gửi

Baggage carousel /’bædidʤ kæru’zel/ băng chuyển hành lý

Concession stand /kən’seʃn stænd/ quán ăn nhỏ

Control tower /kən’troul ‘tauə/ đài kiểm soát không lưu

Lost and found /lu:z ænd faund/ phòng tìm hành lý thất lạc

Captain /’kæptin/ cơ trưởng

First officer /fə:st ‘ɔfisə/ cơ phó

Flight attendant /flight ə’tendənt/ tiếp viên hàng không

Air steward /eə ‘stjuəd/ nam tiếp viên

Air stewarddess /eə ‘stjuədis/ nữ tiếp viên

Armrest /ɑ:mrest/ chỗ gác tay

Air sichkness bag /eə siknes bæg/ túi nôn

Emergency exit /i’mə:dʤensi ‘eksit/ lối thoát hiểm

Life vest /laif vest/ áo phao cứu sinh

Oxygen mask /’ɔksidʤən mɑ:sk/ mặt nạ dưỡng khí

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

The baggage allowance for your international flight applies to your entire trip.

Hạn mức hành lý miễn cước của các chuyến bay quốc tế được áp dụng cho toàn bộ chuyến đi của bạn.

Travelers at a Moscow airport got a surprise as they picked up their luggage to find a man fast asleep on the baggage carousel.

Du khách tại một sân bay thuộc thành phố Moscow đã bất ngờ khi họ tới lấy hành lý thì thấy một người đàn ông đang ngủ trên băng truyền hành lý.

A Flight Attendant earns an average salary of AU$41,385 per year.

Một tiếp viên hàng không có mức lương trung bình vào khoảng 41.385 đô la Úc mỗi năm.

A passenger on board a Jet Airways flight opened the emergency exit and leapt onto the tarmac in a worrying security breach at Mumbai Airport in India.

Một hành khách trên chuyến bay của hãng Jet Airways đã mở cửa thoát hiểm và nhảy xuống đường băng, vi phạm an ninh tại sân bay Mumbai ở Ấn Độ.

As an airline pilot, I can tell you that yes, you definitely do need to wear the oxygen masks if the airplane cabin becomes depressurized.

Là một phi công lái máy bay, tôi có thể nói với bạn rằng vâng, bạn chắc chắn cần phải đeo mặt nạ dưỡng khí nếu khoang máy bay bị giảm áp suất.

Thu Hiền