Cùng học tiếng Anh qua truyện ngắn song ngữ dưới đây nhé!

Trước hết hãy cùng xem qua một số từ vựng sau:

1. come out from: đi ra khỏi

2. take a troll on the sand: đi dạo trên cát

3. ungracefully: một cách không duyên dáng

4. accustom to: quen với việc

5. twist: lách, len lỏi

6. from side to side: từ bên này sang bên kia

7. precept: lời giáo huấn, lời dạy bảo về đạo lý

The two crabs

One fine day two crabs came out from their home to take a stroll on the sand.

“Child,” said the mother, “you are walking very ungracefully. You should accustom yourself to walking straight forward without twisting from side to side.”

“Do but set the example yourself, and I will follow you.” said the young one.

Example is the best precept.

Hai con cua

Một ngày đẹp trời, hai con cua đi ra khỏi nhà để đi dạo trên cát.

“Này con gái”, cua mẹ nói, “Con đang đi rất thiếu duyên dáng đấy. Con nên tập đi thẳng hướng cho quen, đừng đi ngang như thế”.

Cua con nói, “Xin mẹ hãy làm ví dụ, và con sẽ làm theo mẹ.”

Ví dụ là lời dạy bảo tốt nhất.

Viên Dung