Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều người muốn học tiếng Anh. Tuy nhiên, trong lớp học, có thể bạn chưa từng được nghe tới những sự thật thú vị (fun facts) sau đây về tiếng Anh, đây cũng là một cách hấp dẫn để bạn nhớ các từ vựng nhanh hơn bạn tưởng và khiến bạn có thêm hứng thú để học ngôn ngữ này.

  • Phrases in English such as “long time no see”, “no go”, and “no can do” come from literal translations of Chinese phrases.

Những cụm từ như “long time no see” (lâu rồi không gặp), “no go”(không sẵn sàng/hoạt động), và “no can do” (tôi không thể làm điều đó) đến từ bản dịch nghĩa đen của những cụm từ tiếng Trung Quốc.

  • The day after tomorrow is called “Overmorrow.”

Ngày kia trong tiếng anh được gọi là “Overmorrow”.

  • Today’s British accent first appeared among London’s upper class around the time of the American Revolution. Before that, the British accent was similar to that of Americans.

Giọng Anh – Anh ngày nay lần đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng các tầng lớp quý tộc của Anh vào thời điểm của cuộc cách mạng Mỹ. Trước đó, giọng Anh – Anh giống hoàn toàn với giọng Anh – Mỹ.

  • 80% of all written paragraphs in English feature the word “the”.

80% tất cả các đoạn văn trong tiếng Anh đều có từ “the”.

  • Swims will be Swims even when turned upside down.

Từ Swims (bơi) khi xoay ngược lại vẫn là Swims.

  • The verb “unfriend” dates back to 1659. It existed even earlier as a noun, as far back as 1275

Động từ “unfriend” mà chúng ta vẫn thấy trên Facebook hiện nay xuất hiện vào năm 1659, thậm chí nó đã tồn tại sớm hơn và được coi như một danh từ từ những năm 1275.

  • Every syllable in English must have a vowel (sound). Not all syllables have consonants.

Tất cả các âm tiết trong tiếng Anh đều phải có nguyên âm nhưng không phải tất cả các âm tiết đều cần có phụ âm.

  • Only two English words in current use end in “-gry”. They are “angry” and “hungry”.

Chỉ có 2 từ tiếng Anh hiện nay có tận cùng bằng đuôi “-gry”. Hai từ đó là “angry” và “hungry”.

  • The word “triskaidekaphobia” means “extreme fear of the number 13”. This superstition is related to “paraskevidekatriaphobia”, which means “fear of Friday the 13th.

Từ “triskaidekaphobia” có nghĩa là nỗi ám ảnh khủng khiếp vào con số 13. Nghĩa này bắt đầu từ  từ “paraskevidekatriaphobia”, có nghĩa là “Sự ám ảnh vào thứ Sáu ngày mười ba”.

  • The word “bookkeeper” (along with its associate “bookkeeping”) is the only unhyphenated English word with three consecutive double letters. Other such words, like “sweet-toothed”, require a hyphen to be readily readable.

Từ “bookkeeper” (cũng như từ bookkeeping) là từ tiếng anh duy nhất gồm 3 cụm kí tự lặp nhau (oo,kk,ee) nhưng không cần dấu gạch giữa. Một số từ ngữ khác như “sweet-toothed”, đều càn những dấu gạch giữa để có thể đọc được.

(Còn tiếp)

Yến Nga

Xem thêm: