Khi If và Whether có thể sử dụng thay thế cho nhau

Về ngữ nghĩa câu

Ví dụ:

Tom didn’t know whether Peter would arrive on Friday.

Tom didn’t know if Peter would arrive on Friday.

Tom đã không biết liệu rằng Peter có đến vào thứ sáu hay không

Sử dụng khi diễn giải 1 câu hỏi gián tiếp

Ví dụ:

I’m not sure whether / if I’ll can help you.

Tôi không chắc liệu rằng tôi có thể giúp bạn không

Câu hỏi nghi vẫn được tường thuật lại sử dụng IfWhether

Ví dụ:

I don’t know if / whether I can finish this task.

Tôi không biết liệu rằng tôi có thể kết thúc nhiệm vụ này không

Một số trường hợp không thể sử dụng chung If và Whether

Về ngữ nghĩa câu

Ví dụ:

Tom didn’t know whether Peter would arrive on Friday or Saturday.

Tom không biết liệu rằng Peter sẽ đến vào thứ sáu hay thứ bảy.

Trong câu này khi chúng ta sử dụng whether sẽ nêu nổi bật ý Peter sẽ đến có thể vào thứ sáu hay thứ bảy.

Khi chúng ta sử dụng If thay thế cho whether:

Tom didn’t know if Peter would arrive on Friday or Saturday.

Tom không biết Peter sẽ đến vào thứ sáu hay thứ bảy không.

Trong câu này ngoài hai phương án đến vào thứ sáu hay thứ bảy, Peter còn có thể sẽ không đến nữa.

Chỉ dùng Whether

1.Sau giới từ chúng ta chỉ dùng Whether.

Ví dụ:

There was a big argument about whether we should reorganize our company.

Đã có một cuộc tranh cãi lớn về việc liệu rằng chúng ta có nên tái tổ chức lại công ty không

 1. Sử dụng Whether thay cho If khi sử dụng đi trước động từ nguyên dạng (to V)

Ví dụ:

They can’t decide whether to buy this car now or wait.

Họ không thể quyết định liệu rằng nên mua cái xe này bây giờ hay chờ đợi

 1. Khi sử dụng trong câu mà mệnh đề hỏi đóng vai trò chủ ngữ hay tân ngữ ta không dùng if

Ví dụ:

Whether I can wake up early tomorrow morning is another matter. – (Chủ ngữ)

Liệu rằng tôi có thể dậy sớm vào sáng mai không là một vấn đề khác

The question is whether he can meet her. – (Tân ngữ)

Câu hỏi đặt ra là liệu rằng anh ta có thể gặp cô ta không

 1. Whether được ưu tiên sử dụng hơn trong 1 câu có chứa câu lựa chọn đi với giới từ or.

Ví dụ:

I can’t make up my mind whether to buy some new summer clothes now or wait until the prices go down

Tôi đang do dự không biết liệu rằng có mua quần áo mùa hè bây giờ hay đợi tới khi hạ giá

 1. Sau những động từ phổ biến trong văn phạm trang trọng chúng ta ưu tiên sử dụng whether.

Ví dụ:

We discussed whether we should go to Ha long bay.

Chúng tôi thảo luận liệu rằng có nên tới vịnh Hạ Long hay không

Chỉ dùng If

1.Câu mệnh đề hỏi đóng vai trò tân ngữ ở dạng phủ định không dùng whether

Ví dụ:

She asked me if Peter didn’t join.

Cô ấy hỏi tôi có phải là Peter đã không tham gia .

Sau một số động từ như “wonder, not sure…” vẫn có thể dùng whether dẫn ra mệnh đề phụ ở dạng phủ định.

Ví dụ:

I wonder if [whether] he doesn’t come.

Tôi tự hỏi không biết anh ấy có không đến không.

Bài tập:

 1. _____ we go there is not decided.   
 2. Teacher will punish you _____ you don’t do your homework on time         
 3. The question is _____ we can get there on time.
 4. I always feel sick _____ I go for a ride in your car
 5. He asked me the question _____ the work was worth doing.
 6. I’m thinking about _____ we’ll have a meeting.
 7. I don’t know _____ or not you will go.
 8. Don’t take any chances. What would you do _____ you lost your job?

 

Đáp án:

 1. Whether
 2. If
 3. Whether
 4. If
 5. Whether
 6. Whether
 7. Whether
 8. If

Yến Nga

Từ Khóa: