Một trong những bí quyết giúp bạn cải thiện kĩ năng giao tiếp hiệu quả là nghe thật nhiều. Bằng cách này, bạn sẽ tăng phản xạ nghe và nói một cách tự nhiên nhất. Loạt bài Luyện nghe tiếng Anh sẽ đem đến những bài tập đa dạng để người học nâng cao khả năng nghe – nói của mình.

1. Nghe video và điền từ hoặc cụm từ còn thiếu chỗ đánh số

A SOS letter hidden in a present box reveals a dark curtain in China

videoinfo__video3.dkn.tv||__

I was (1) at first that they were able to sneak this letter out. I know that they can suffer (2) if they get caught.

Falun Gong’s values are quite (3) and they are quite attractive, they actually represent a whole side of China which has been completely (4) for many years. It’s a side of China that the most Western has never seen. I estimate that probably up to half a million Falun Gong are in (5) right now.

On the first day we were there, the police made it very clear that the only (6) for us to be sent there is to get us reformed. They are also forced other (7) to torture us too in order to reach their quota. And if the criminals do good job for the police, they can be released ahead of time. And if they don’t reform Falun Gong practitioners, they may also even not be allowed to sleep. So, they turn all the other criminals against Falun Gong. If I have choices, I really don’t think I want to buy those products because it could be made with (8) and the tears by those innocent people in the labor camp.

It made me sad that people are treated that way. I really try to not buy made in China (9). I hope it help. And people can change the way they think, you know, about their purchases, and maybe it’ll make it (10).

2. Đáp án

(1) shocked

(2) death

(3) real

(4) suppressed

(5) labor system

(6) purpose

(7) criminals

(8) black blood

(9) products

(10) different

3. Dịch song ngữ bài nghe

A SOS letter hidden in a present box reveals a dark curtain in China

Lá thư cầu cứu giấu trong hộp quà vén mở bức màn đen tối về Trung Quốc

Passing halfway around the world, a SOS letter found in a Made In China product revealed to the world about the forced labor situation which is taking place in China.

Vượt qua nửa vòng trái đất, bức thư cầu cứu được tìm thấy trong một sản phẩm Made in China đã tiết lộ cho thế giới về tình trạng cưỡng bức lao động đang diễn ra tại Trung Quốc.

“I was shocked at first that they were able to sneak this letter out. I know that they can suffer death if they get caught.” – Julie Kate- person who found the letter said.

“Lúc đầu tôi đã rất sốc vì họ đưa được lá thư này ra ngoài. Tôi biết là họ có thể sẽ mất mạng nếu bị phát hiện.” – Julie Kate – Người đã phát hiện ra bức thư nói.

The letter told that the prisoners in Masanjia labor camp suffered punishment from 1- 3 years averagely without court sentence. They suffered torture, beat and rude remark. They worked like slavers with nearly no payment. Most of prisoners were Falun Gong practitioners. Falun Gong is a Qi Gong popular all over the world but has been suppressed in China from 1999 under the order of former Chinese leader Jiang Zemin.

Lá thư cho biết các tù nhân trong trại lao động Mã Tam Gia bị án tù trung bình từ 1-3 năm mà không qua xét xử. Họ bị tra tấn, đánh đập và sỉ nhục. Họ làm việc như nô lệ với mức lương gần như bằng không. Đa số các tù nhân là học viên Pháp Luân Công. Đây là môn khí công phổ biến tại nhiều nước nhưng bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999 theo lệnh của cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân.

“Falun Gong’s values are quite real and they are quite attractive, they actually represent a whole side of China which has been completely suppressed for many years. It’s a side of China that the most Western has never seen. I estimate that probably up to half a million Falun Gong are in labor system right now” – Ethan Gutman, an investigative journalist said

“Những giá trị của Pháp Luân Công rất chân thực và rất hấp dẫn nữa, họ thực sự đại diện cho một Trung Quốc khác, một Trung Quốc mà đã bị đàn áp suốt nhiều năm qua. Đây là một xã hội Trung Quốc mà hầu hết người phương Tây chưa từng được thấy. Tôi ước tính khoảng nửa triệu học viên Pháp Luân Công đang bị giam trong hệ thống các trại lao động.” – Nhà báo điều tra Ethan Gutman cho biết.

“On the first day we were there, the police made it very clear that the only purpose for us to be sent there is to get us reformed. They are also forced other criminals to torture us too in order to reach their quota. And if the criminals do good job for the police, they can be released ahead of time. And if they don’t reform Falun Gong practitioners, they may also even not be allowed to sleep. So, they turn all the other criminals against Falun Gong. If I have choices, I really don’t think I want to buy those products because it could be made with black blood and the tears by those innocent people in the labor camp.” – Jenifer Zeng, a Falun Gong practitioner said

“Ngày đầu chúng tôi tới đó, cảnh sát đã nói rất rõ ràng rằng, mục đích duy nhất họ đưa chúng tôi tới đó là để chuyển hoá chúng tôi. Họ còn bắt các tù nhân khác tra tấn chúng tôi để hoàn thành hạn mức của họ. Nếu các phạm nhân làm tốt theo yêu cầu của cảnh sát, họ có thể được thả trước thời hạn. Nếu không ngược đãi các học viên Pháp Luân Công, họ có thể sẽ không được ngủ. Như vậy họ đã biến mọi tù nhân khác chống lại các học viên Pháp Luân Công. Nếu tôi được lựa chọn, tôi thật sự không nghĩ mình muốn mua các sản phẩm đó vì chúng có thể được làm ra với rất nhiều máu và nước mắt của những người vô tội trong các trại lao động.” – Học viên Pháp Luân Công Jenifer Zeng nói.

“It made me sad that people are treated that way. I really try to not buy made in China products. I hope it help. And people can change the way they think, you know, about their purchases, and maybe it’ll make it different.” – Julie Kate said

“Chuyện đó làm tốt rất buồn vì có những người bị đối xử tàn nhẫn đến vậy. Tôi cố không mua các sản phẩm được sản xuất từ Trung Quốc. Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp ích. Mọi người có thể thay đổi cách nghĩ, cách mua sắm và có lẽ điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt.” – Julie Kate nói.

Thuần Thanh