Thành ngữ luôn làm cho câu nói của chúng ta thêm sinh động nhưng cũng gây nhiều rắc rối vì khá khó hiểu, mang ý nghĩa biểu trưng. Dưới đây là 30 thành ngữ thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

A piece of cake – Dễ như ăn bánh

It’s a piece of cake to pass that exam.

Vượt qua kỳ thi đó dễ như ăn bánh.

To feel under the weather – Cảm thấy không khỏe

I feel under the weather, so could I leave now?

Tôi thấy không khỏe, tôi có thể về sớm không?

To hit the nail on the head – Hoàn toàn chính xác

He hit the nail on the head when he told that Michael’s evidence is not persuasive.

Anh ấy hoàn toàn chính xác khi nói rằng bằng chức của Michael thiếu thuyết phục.

Close but no cigar – Tí nữa thì thắng

You all had some very good guesses — close but no cigar.

Bạn đoán gần đúng hết – tí nữa thì thắng.

Hang on a second – Chờ chút

Please, hang on a second. I’ll give you the detail information.

Xin chờ chút. Tôi sẽ đưa anh thông tin chi tiết.

Spill the beans – Tiết lộ bí mật

Please don’t spill the beans. We intend to hold a birthday party for John.

Đừng tiết lộ bí mật. Bọn mình định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho John.

Stray on track – Đúng định hướng

We still keep plan straying on the track.

Chúng ta vẫn giữ dự án đi đúng hướng.

Take it easy – Hãy bình tĩnh

Take it easy, you maybe forget the key in the car.

Bình tĩnh nào, có thể bạn quên chìa khóa ở trong xe.

Throw an idea around – Bỗng dưng nảy ra ý tưởng

He threw an idea around about the design when watching a cartoon film.

Anh ấy bỗng nảy ra ý tưởng thiết kế khi đang xem bộ phim hoạt hình.

Your guess is as good as mine – Không ý kiến gì thêm

I think your plan is perfect; your guess is as good as mine.

Tôi nghĩ kế hoạch của cậu thật hoàn hảo, không ý kiến gì thêm.

Taste of your own medicine – Quả báo (điều gì đó xảy ra với bạn tương tự việc bạn đã làm với người khác)

If you did something wrong to others, you will taste of your own medicine.

Nếu bạn đối xử không tốt với người khác, bạn sẽ gặp quả báo.

Off one’s rocker – Dở hơi, điên rồ

I’m going to go off my rocker if I have to hear that song one more time.

Tôi sẽ phát điên mất nếu phải nghe bài hát đó thêm lần nữa.

Can’t stand (something) – Không thể chịu được cái gì đó

I can’t stand living here.

Tôi không thể chịu nổi sống ở đây nữa.

Driving me bananas – Khiến tôi cảm thấy phát khùng

That sounds drove me bananas.

Âm thanh đó khiến tôi phát khùng.

Picture paints a thousand words – Hình ảnh hơn ngàn lời nói

The way he looked at me makes me cry, a picture paints a thousand words.

Cách anh ấy nhìn tôi khiến tôi khóc, một hình ảnh hơn ngàn lời nói.

Thuần Thanh