Trong tiếng Anh có từ viết giống hệt nhau nhưng tùy theo cách đọc nó lại có nghĩa hay cách dùng khác nhau. Chúng ta tạm gọi chúng là các cặp từ sinh đôi. Hôm nay chúng ta cùng học về những cặp từ vựng này nhé.

1. BASS

Khi phát âm là /beɪs/ có nghĩa là âm thanh trầm, thấp, ví dụ như trong giọng nam trầm. Còn khi phát âm là /bæs/ nó có nghĩa là một loài cá biển.

Ví dụ:
He loves to go fishing bass. He is a famous bass female artist.
Anh ấy thích đi câu cá bass. Anh ấy là một nghệ sĩ giọng nam trầm rất nổi tiếng.

2. DOVE
Nếu đọc là /dʌv/ nó có nghĩa là chim bồ câu, con nếu đọc là /doʊv/ thì nó lại có nghĩa là lao xuống, đâm xuống ( thì quá khứ của động từ “dive”)

Ví dụ:
The dove dove into the bushes.
Con chim bồ câu lao xuống bụi cây.

3. INVALID
Khi đọc là /ɪnˈvælɪd/ nó có nghĩa là không có hiệu lực, không được chấp nhận. Còn nếu đọc là /ˈɪnvəlɪd/, nó lại có nghĩa là người tàn tật, hai cách đọc chỉ khác nhau một chút.

Ví dụ:
The insurance was invalid for the invalid.
Bảo hiểm không có hiệu lực với người tàn tật.

4. LEAD
Đều phát âm là /led/ nó có nghĩa là kim loại chì, còn nếu phát âm là /liːd/ thì nó là động từ có nghĩa là dẫn dắt, lãnh đạo.

Ví dụ:
I did lead a team to mine minerals and help them to avoid being lead poisoning.
Tôi hướng dẫn một đội khai thác khoáng sản và giúp họ tránh bị nhiễm độc chì.

5. POLISH
Nếu đọc là /ˈpəʊ.lɪʃ/ có nghĩa là người Ba Lan, hoặc những gì thuộc về Ba Lan, còn nếu đọc là /ˈpɑːlɪʃ/ thì có nghĩa là đánh bóng.

Ví dụ:
I saw a Polish polish the furniture in your shop yesterday.
Tôi thấy một người Ba Lan đánh bóng đồ gỗ ở cửa hàng của bạn vào ngày hôm qua.

6. PRODUCE
Nếu đọc là /prəˈduːs/ thì nó có nghĩa là sản xuất, còn nếu đọc là /ˈproʊduːs/ thì nó lại có nghĩa là nông sản.
Ví dụ:
The farm was used to produce produce.
Trang trại được dùng để sản xuất nông sản.

7. WIND

Khi phát âm là /waɪnd/ nó có nghĩa là hành động cuộn, quấn thứ gì đó, khi phát âm là /wɪnd/ nó có nghĩa là gió.

Ví dụ:
The wind made the scarf wind around the tree.
Cơn gió khiến chiếc khăn cuốn vòng quanh cái cây.

8. WOUND
Nếu đọc là /waʊnd/ thì nó có nghĩa là quấn ( quá khứ của động từ wind), còn nếu đọc là /wuːnd/ có nghĩa là vết thương.

Ví dụ:
The bandage was wound around the wound.
Miếng băng gạc được quấn quanh vết thương.

9. READ
Nếu đọc là /riːd/ thì có nghĩa là đọc và ở dạng hiện tại, còn nếu phát âm là /red/ thì sẽ thành dạng quá khứ và quá khứ phân từ.

Ví dụ:
He likes reading book and he has read this book for 2 weeks.
Anh ấy rất thích đọc sách và anh ấy đang đọc cuốn sách này được 2 tuần rồi.

10. Desert
Nếu đọc là /ˈdez.ət/ thì có nghĩa là sa mạc, còn nếu đọc là /dɪˈzɜːt/ có nghĩa bỏ lại, trốn.

Ví dụ:
The soldier decided to desert it in the desert.
Người quân nhân quyết định bỏ lại món đồ trên sa mạc.

Thuần Thanh biên tập

Xem thêm