There is always a reason to smile. Find it. – Unknown

Luôn có lý do khiến bạn mỉm cười. Hãy tìm nó đi nhé.

always (adv) – /ˈɑːl.weɪz/: luôn luôn

reason (n) – /ˈriː.zən/: lý do

smile (n) (v) – /smaɪl/: nụ cười, cười

find (v) – /faɪnd/: tìm kiếm

Thuần Thanh