realize (v) — /’riəlaiz/ — thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ

important (adj) — /im’pɔ:tənt/ — quan trọng, hệ trọng, trọng đại, trọng yếu

more (adv) — /mɔ:/ — hơn, nhiều hơn

real (adj) — /riəl/ — thực sự, chân chính

As we grow up, we realize it becomes less important to have a ton of friends, and more important to have real ones.

Khi trưởng thành, chúng ta nhận ra rằng việc có nhiều bạn không quan trọng mà điều quan trọng hơn là có những người bạn thực sự.

Từ Khóa: