Foolish (adj) – /ˈfuːlɪʃ/: ngốc nghếc
Seek (v) – /siːk/ : tìm kiếm
Distance (n) – /ˈdɪst(ə)ns/: khoảng cách, tầm xa
Wise (adj) – /wʌɪz/: thông minh, khôn ngoan
Grow (v) – /ɡrəʊ/: nuôi trồng, mọc lên, phát triển
Feet (n)- /fiːt/: bàn chân ( số nhiều của từ foot – chân)

The foolish man seeks happiness in the distance, the wise grows it under his feet- James Oppenheim
Kẻ ngốc tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa, kẻ khôn ngoan vun đắp hạnh phúc ngay dưới chân mình