Endurance is not just the ability to bear a hard thing, but to turn it into glory – William Barclay

Sự nhẫn nại không chỉ là khả năng chịu đựng những điều khó khăn, mà còn là biến nó trở nên huy hoàng.

Endurance (n) – /ɪnˈdʊr.əns/: sự nhẫn nại

Ability (n) – /əˈbɪl.ə.t̬i/: khả năng

Bear (v) – /ber/: chịu đựng

Turn into something (v) – /tɝːn.ˈɪn.tuː/: thay đổi, phát triển cái này từ cái khác

Thiên Cầm