Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Chuột tinh giả làm cô gái đáng thương bị trói trong rừng để đánh lừa Đường Tăng. Cuối cùng, ông bị yêu quái bắt đi.

The Mouse Spirit who lived in the Bottomless Pit captured the Tang Monk. She forced Tang Monk to marry her. Before that, she killed some monks in the temple because they were moved by her beauty.

  • force sb to V: bắt ai phải làm gì
  • was/were pII: bị động của thì quá khứ đơn

Chuột tinh sống ở động không đáy đã bắt Đường Tăng đi. Nó bắt Đường Tăng phải thành thân với nó. Trước đó, yêu quái này đã giết hại một số hòa thượng ở chùa vì họ bị động tâm bởi vẻ đẹp của yêu quái.

Nhân vật Bạch Thử tinh trong phim Tây Du Ký (Ảnh: Cri)

To cultivators, the trials of lust will happen many times and at different cultivation states.

Đối với giới tu luyện, những khảo nghiệm về sắc dục sẽ xảy ra nhiều lần ở các trạng thái và tầng thứ tu luyện khác nhau.

It is said that Gods in the three realms have not obtained righteous attainment and can be demons. They can seduce and interfere with cultivators. Cultivators must strengthen their righteous thoughts and not be moved by them. To cultivators, obtaining righteous attainment and reaching consummation are their final goal.

  • three realms: tam giới

Người ta nói rằng, các vị Thần nội trong tam giới không tu thành chính quả có thể trở thành ma quỷ. Chúng sẽ cám dỗ và can nhiễu người tu luyện. Người tu luyện phải tăng cường chính niệm và không được để chúng làm lay động. Đối với người tu luyện, tu thành chính quả và đạt viên mãn là mục đích tối hậu.

Why is it a bottomless pit? It doesn’t matter that how high a level a cultivator has reached. If he or she commits inappropriate sexual activities or crime, he or she will fall down. Their falls will be worse than those of ordinary people. It is because cultivators are not ordinary people. They are walking on the path of godhood. Their cultivation paths involve the Gods’ world so if they commit an error, their mistakes are more serious than those committed by ordinary people. That is why cultivation is a very serious issue.

  • fall down: ngã, rơi xuống

Tại sao lại là động không đáy? Dù là tầng thứ cao đến bao nhiêu mà người tu đã đạt đến, nếu người đó phạm phải những hành vi sắc dục hoặc tội lỗi, người đó sẽ bị rớt xuống. Việc rớt xuống sẽ còn thậm tệ hơn người thường. Bởi vì người tu luyện không phải người thường. Họ đang bước đi trên con đường của Thần. Con đường tu luyện của họ có liên quan đến những điều thuộc về Thần giới, vì vậy nếu họ phạm phải một lỗi lầm, những lỗi lầm của họ sẽ nghiêm trọng hơn khi so với người thường. Đó chính là lý do tại sao tu luyện là việc nghiêm túc phi thường.

The Gods are merciful. If those cultivators who fell into the bottomless pit can return to their true self and not to be moved by the demons, their masters or righteous Gods will save them from the pit.

Chư Thần đều rất từ bi. Nếu một người tu luyện rớt vào động không đáy, mà vẫn có thể trở về tự ngã, và không bị lay động bởi ma quỷ, thì sư phụ của họ hoặc các chính Thần hộ pháp có thể cứu họ ra khỏi động.

Đường Tăng có chính niệm rất kiên định (Ảnh: soha)

In this story, Heaven King and Prince Nezha helped Wukong to catch the evil and saved the master.

Trong câu chuyện này, Lý Thiên Vương và Thái tử Na Tra đã giúp Tôn Ngộ Không bắt yêu quái, cứu sư phụ.

Mai Vy (Tổng hợp)