Muộn phiền … từ đâu đến?
Vì tâm …hoài không buông
Vì sao buông không đặng?
Vì lòng hoài …tham lam.

Đã tham … thì phải khổ
Thở than nào ích gì?
Sống chết vì Mất – Được …
Tự mặc vào Sân – Si.

Dầu không tan trong nước
Dẫu bề ngoài như nhau
Cũng như là Tốt – Xấu
Không dung hòa được đâu.

Giữa Thiên Thần – Ác quỷ
Là hai từ … con người.
Thiên đường hay địa ngục
Tự do mình chọn thôi!

Thiện … Tất có phước báo
Ác … Sao thu quả lành!
Dẫu con người điên đảo
Thiên lý … là công minh.

Huyền Lê