Chuông lành dõng nhẹ điểm thinh không
Rũ sạch bi ai để giấc nồng
Ngõ quế Lê vừa đơm mấy nụ
Hiên hoè Mận đã trổ vài bông

Chuông lành dõng nhẹ điểm thinh không, rũ sạch bi ai để giấc nồng (Ảnh: ezcloud.vn)

Âm thầm nguyệt phủ lên nhành Liễu
Lặng lẽ sương gieo xuống ngọn Hồng
Phiến lá Me rơi cài liếp cửa
Tâm hồn ở lại giữa tầng không !

Khánh Linh