Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 1: Châu Xứ trừ Tam Quái

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Châu Xứ trừ Tam Quái và trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • bản tính tiên thiên: innate disposition /ɪˈneɪt ˌdɪspəˈzɪʃən/
  • bản tính thiện: good nature
  • bản tính (thiện) nguyên thủy: original, good nature /əˈrɪʤənlgʊd ˈneɪʧə/
  • thiện: compassion /kəmˈpæʃən/
  • sự hướng dẫn và dạy bảo đúng đắn: appropriate instruction and guidance /əˈprəʊprɪɪt ɪnˈstrʌkʃən ænd ˈgaɪdəns/
  • môi trường :environment /ɪnˈvaɪərənmənt/
  • nếu không thì: otherwise /ˈʌðəwaɪz/
  • mang lại kết quả: bear fruit /beə fruːt/

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

The innate disposition of all human beings is compassion. This innate good nature causes people to be close to each other at first. But as they become older, learning from and interacting with their environment, they grow apart and become distant from one another. If they do not receive appropriate instruction and guidance, they may deviate from their original, good nature. When teaching others, it is vital that a student learns how to focus; otherwise, one’s efforts will not bear fruit.

Bản tính tiên thiên của con người là thiện. Bản tính thiện này mang con người đến gần với nhau khi họ còn trẻ. Nhưng khi lớn lên, học từ xã hội và tiếp xúc với môi trường xung quanh, họ lớn lên theo cách tách riêng ra và trở nên khác nhau. Nếu họ không nhận được sự hướng dẫn và dạy bảo đúng đắn, họ có thể bị lệch khỏi bản tính thiện nguyên thủy. Để học và dạy, chuyên cần là quan trọng nhất, nếu không nỗ lực của người đó sẽ không mang lại kết quả.

Câu chuyện: Châu Xứ Trừ Tam Quái (Zhou Chu Slew Three Monsters)

videoinfo__video2.dkn.tv||6eb53012f__

Câu hỏi thảo luận:

1. If you were Zhou Chu, how would you feel when you realized that you were regarded as one of the three monsters in the village? (Nếu em là Chu Xứ, em sẽ cảm thấy thế nào khi nhận ra rằng người trong làng nghĩ rằng mình là một quái vật?)

2. How did Zhou Chu eliminate the third monster within himself? (Làm sao Chu Xứ tiêu diệt con quái vật thứ ba bằng với chính mình?)

3. How should you react when others criticize you? (Em phản ứng thế nào khi bị người khác phê bình?)

Theo Chánh Kiến